PRO KRAJINU

> VÝSADBY DŘEVIN >>> NAVRHUJEME, JAK OŽIVOVAT KRAJINU POMOCÍ KRAJINNÝCH PRVKŮ A ÚSES

 

Vlastníte drobné pozemky a nevíte, co s nimi? Věnujte je přírodě. Jste zástupcem obce, jejíž katastr připomíná jedno velké pole? Nikde žádný remízek, alej? Zasaďte se o změnu. Jste pozemkový spolek, environmentální neziskovka nebo myslivecké sdružení a někde vám schází víc přírody? Pojďme to změnit. Protože my všichni máme společný zájem. Naši krajinu.

OBNOVME TRADIČNÍ PRVKY V KRAJINĚ NAŠEHO VENKOVA

NAVRHUJEME

výsadby ve volné krajině (solitéry i skupiny, větrolamy či remízky, ozelenění komunikací, vodních ploch a toků, hranic pozemků, okolo sakrálních staveb)

přírodní či přírodě blízká protierozní opatření, opatření na podporu retence a vsakovacích poměrů v krajině

výsadby ovocných stromů, sadů i alejí

územní systémy ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční prvky)

projekty založení, obnovy nebo plánů péče o (významné) krajinné prvky

zalesňování zemědělské půdy

rekonstrukce a výstavby malých vodních nádrží, rybníků, mokřadů a tůní

VÝSLEDKEM NAŠÍ PRÁCE JSOU

 • projektové dokumentace založení krajinných prvků
 • územní studie zaměřené na řešení krajiny
 • dílčí projekty v rámci pozemkových úprav
 • projektové dokumentace vlivu záměru na životní prostředí
 • komplexní charakteristiky území z hlediska přírodních poměrů
 • dendrologické průzkumy
 • povolení ke kácení dřevin
 • stanovení ekologické újmy
 • projekty náhradních výsadeb
 • autorský dozor při realizaci i po ní
 • vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu

KOLIK TO BUDE STÁT?

cena se odvíjí na velikosti lokality, složitosti záměru a jeho významu

může být ovlivněna datem odevzdání nebo počtem konzultací

cenová nabídka je vždy řešena individuálně, ale pár příkladů: 

dendrologické průzkumy >>> 250 až 1500 Kč za dřevinu

odnětí ze ZPF >>> od 1500 Kč

projektová dokumentace prvků ÚSES >>> 250 až 600 Kč/hod

návrh krajinného prvku >>> 250 až 500 Kč/hod