JAK FUNGUJE KOŘENOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD?

Zajímá Vás jak funguje kořenová čistírna? Základní princip čištění vody je úplně stejný jako u každé biologické čistírny odpadních vod.

PRINCIP ČISTÍCÍHO PROCESU

Hlavní podíl na snížení znečištění mají bakterie, které využívají znečišťující látky obsažené v odpadní vodě ke svému metabolismu. Tyhle bakterie se nenacházejí v kořenech rostlin, ale na povrchu každého štěrkového kamínku, což není nic jiného než ten pověstný sliz. K těmto biologickým procesům přistupují také čistě fyzikální (filtrace nečistot na štěrku) a chemické procesy (reakce látek se substrátem a jinými látkami). Důležité je, že rostliny mají v kořenové čistírně pouze podpůrnou funkci a na čištění vody se podílejí asi tak z deseti procent. Proto také čistírna bez problémů funguje i v zimě, když jsou rostliny ve fázi vegetačního klidu. Protože už při návrhu kořenovky počítáme s účinností během zimního provozu.

U běžných aktivačních čistíren je žádoucí bakterie neustále kultivovat, aby se co nejvíce množily a pak ve velkém odumíraly. Pak ale nastává potřeba pravidelného odvozu vzniklého kalu. Zatímco u kořenových čistíren držíme tyhle bakterie víceméně na uzdě, kde nemají tolik energie na rozmnožování. Zato ji využijí v rámci metabolismu, vlastně na svůj vlastní provoz, a proto se u kořenovek netvoří takové množství kalu jako u konvenčních čistíren.

Svou roli v čištění hraje také rychlost průtoku odpadní vody kořenovým filtrem, kdy pevné nerozpustné částice mají čas sedimentovat.

da dalších oblastí, kde se výhod kořenových čistíren dá velice dobře využít. V zemích, kde netrpí zbytečnými předsudky vůči tomuto systému čištění odpadních vod, se kořenovky používají například v důlním průmyslu, v petrochemickém průmyslu, pro čištění skládkových vod nebo odpadních vod ze zemědělské výroby a v dalších oblastech.

 

SKLADBA OBJEKTŮ PŘI KOŘENOVÉ ČISTÍRNĚ

Samotné filtrační pole by si s odpadní vodou nejspíš taky nějak a za nějaký čas poradilo, rozhodně by z toho ale neměli radost lidé žijící okolo takové čistírny. Pro vysokou účinnost a efektivitu čištění je kromě kořenového filtru vyplněného štěrkem nutné připojit do čistícího procesu ještě další objekty.

Jedná se o kvalitní komorový septik nejlépe anaerobního typu, který je umístěn před kořenovým polem, a revizní šachtice k odběru vzorků vody a kontrole výšky hladiny v kořenovém poli. Ta je osazena těsně za kořenovým polem. Dále jsou možné ještě další objekty, např. usazovací nádrž, lapák tuku, rozdělovací anebo čerpací šachta. Je možné připojit i zahradní jezírko, koupací biotop, akumulační nádrž nebo dokonce skleník. V závislosti na typu likvidace vyčištěné vody se přidává vsakovací objekt, výtok do povrchových vod nebo výpust do kanalizačního potrubí. To už ale závisí na konkrétním návrhu, místních podmínkách, přáních investora a případně regulích hydrogeologa.

JAKOU VODU LZE ČISTIT

Kořenové čistírny se v dnešní době běžně používají k čištění komunálních odpadních vod z obcí a rodinných domů. Zvláště vhodné jsou pro menší obce do 2000 EO a pro objekty, které jsou využívány pouze sezónně. V takovýchto situacích mají jen málokdy ekonomicky efektivnější alternativu. Použitelné jsou samozřejmě i pro daleko vyšší počty EO.

Kromě tohoto relativně běžného využití kořenových čistíren v České republice, je tu ale i celá řada dalších oblastí, kde se výhod kořenových čistíren dá velice dobře využít. V zemích, kde netrpí zbytečnými předsudky vůči tomuto systému čištění odpadních vod, se kořenovky používají například v důlním průmyslu, v petrochemickém průmyslu, pro čištění skládkových vod nebo odpadních vod ze zemědělské výroby a v dalších oblastech.

 

VÝHODY KOŘENOVÝCH ČISTÍREN

Hlavní výhoda kořenových čistíren spočívá v nulovém nebo pouze malém energetickém nároku potřebném pro vyčištění odpadní vody. Tím jsou dány nízké provozní náklady oproti konvenčním čistírnám s provzdušňováním náročným na spotřebu elektrické energie. K nízkým provozním nákladům přispívá také menší náročnost na kvalifikaci obsluhy, která může být zajištěna v rámci běžného provozu objektu nebo obce.

Další výhodu ocení lidé se smyslem pro přírodu. Přirozené mokřady jsou jedním z ekosystémů na zemi s nejvyšší biodiverzitou a umělé mokřady (tedy kořenové čistírny) nejsou žádnou výjimkou.

Kořenové čistírny mají i další specifické výhody jako je možnost přerušovaného provozu s velmi rozdílným hydraulickým i organickým zatížením. Dobře zvládají i nízkou koncentraci znečištění, což je problém zejména u konvenčních aktivačních čistíren. Hodí se tedy i pro jednotnou kanalizaci u malých obcí.

Převzato a upraveno od kolegy Vítka Rouse. Zdroj článku: http://grania.cz/korenova-cisticka/jak-funguje-korenova-cisticka/